Requirements for Admission

GRADUATE SCHOOL
- Transfer Credentials
- Two (2) pcs. 2x2 ID pictures


UNDERGRADUATE

FIRST YEAR APPLICANTS
- New Students
- Photocopy of Form 138/High School Card
- Photocopy of Birth Certificate
- Certificate of Good Moral Character
- Two (2) pcs. 2x2 ID pictures
- Testing Fee 200.00

TRANSFEREES
- Photocopy of Transfer Credentials
- Photocopy of Birth Certificate
- Certificate of Good Moral Character
- Two (2) pcs. 2x2 ID pictures
- Testing Fee 200.00

RETURNEES
- Photocopy of Last Term Grades
- Clearance
- Old School ID ( if lost, submit an Affidavit of Loss

OLD STUDENTS
- Last Term Grades
- Clearance
- School ID

GOALS and OBJECTIVES of BEED

GOALS BEED


1.To attain excellence as the Center of Teacher Education along the different areas of specialization in Northeatern Cebu and the neighboring island;

Pagkab-ot sa kahingpit sa buhat isip Sentro sa Edukasyon sa Magtutudlo subay sa lainlaing natad sa pagpakahanas sa Amihang-sidlakang Sugbo ug kasikbit nga mga isla;

2.To gain recognition as a prestigious teacher training institution in intellectual skills, industrial trades and research studies;

Pagkab-ot sa pagkainila nga bansayanong institusyon sa pagkamagtutudlo diha sa katakus sa panghunahuna, pagpatigayong industriyal ug panuki-duki;

3.To enhance and upgrade the graduates with new trends in information technology;

Pagpalambo sa bag-ong kahibalo labot sa kasayurang teknolohiya sa mga gradwado;

4.To attain a high level performance skills of the graduates in the restructured learning areas;

Pagkab-ot sa taas nga ang-ang sa kahanas sa mga gradwado diha sa pina-anindot ug pinalig-on nga mga dapit sa pagtuon;

5.To produce competent graduates imbued with the values of integrity, responsibility, excellence, hardwork, human respect, nationalism, love for learning and concern for the environment and natural resources.

Pagpalabang ug may katakos nga gradwado nga naghupot ug integridad, kaakohan, kabatid, pagtahud sa tawo, pagmahal sa nasud, paghigugma sa kinaadman, ug pagpakabana sa kalikopan ug kinaiyanhong bahandi.


OBJECTIVES BEED


1. To answer the felt need for a teacher training program that is accessible to students in Northeastern Cebu and the neighboring islands;

Motubag sa panginahanglan alang sa usa ka programa nga magbansay ug magtudlo alang sa mga tinun-an sa Amihang-sidlakang Sugbo ug sa kasikbit nga mga isla;

2. To strengthen the curricular offerings of the University by promoting Teacher Education Program and finding avenues for its growth;

Molig-on sa mga kursong gitanyag sa Unibersidad pinaagi sa pagpasibaw sa Programa sa Edukasyon sa Magtutudlo ug pagpangitag mga paagi nga kini molambo;

3. To improve the pedagogical skills through research studies for effective delivery of instruction;

Mopalambo sa kahanas pagtudlo pinaagi sa panuki-duki ug para sa mapuslanong pagsabwag sa kinaadman;

4. To integrate strongly the competencies and values within and across the learning areas;

Makusganong maghugpong sa mga kahanas ug kaligdong sa sulod ug labang pa sa nagkadaiya nga dapit sa pagtuon;

5. To demonstrate practical knowledge and life skills especially the skills of empathy, academic and vocational efficiency as well as problem solving in daily life.

Mopahayag ug mapuslanong kahibalo ug kahanas sa pagpanginabuh labi na ang abilidad sa pagpapakigduyog sa tawhanong pagbati, katakos sa panguok ug pangamot, lakip na ang pasulbad sa inadlaw-adlaw nga suliran sa kinabuhi.

GOALS and OBJECTIVES of BSED

GOALS BSED


1. To attain excellence as the Center of Teacher Education along the different areas of specialization in Northeastern Cebu and the neighboring islands;

Pagkab-ot sa kahingpit sa buhat isip Sentro sa Edukasyon sa Magtutudlo subay sa lainlaing natad sa pagpakahanas sa Amihang-sidlakang Sugbo ug kasikbit nga mga isla;

2. To gain recognition as a prestigious teacher training institution in intellectual skills, industrial trades and research studies;

Pagkab-ot sa pagkainila nga bansayanong institusyon sa pagkamagtutudlo diha sa katakus sa panghunahuna, pagpatigayong industriyal ug panuki-duki;

3. To produce competent graduates imbued with the values of integrity, responsibility, excellence, hard work, human respect, nationalism, love for learning and concern for the environment and natural resources.

Pag-umol ug may katakos nga gradwado nga naghupot ug integridad, kaakohan, kabatid, pagtahud sa tawo, pagmahal sa nasud, paghigugma sa kinaadman, ug pagpakabana sa kalikopan ug kinaiyanhong bahandi.


OBJECTIVES BSED


1. To answer the felt need for a teacher training program that is accessible to students in Northeastern Cebu and the neighboring islands;

Motubag sa panginahanglan alang sa usa ka programa nga magbansay ug magtudlo alang sa mga tinun-an sa Amihang-sidlakang Sugbo ug sa kasikbit nga mga isla;

2. To strengthen the curricular offerings of the University by promoting Teacher Education Program and finding avenues for its growth;

Molig-on sa mga kursong gitanyag sa Unibersidad pinaagi sa pagpasibaw sa Programa sa Edukasyon sa Magtutudlo ug pagpangitag mga paagi nga kini molambo;

3. To improve the pedagogical skills through research studies for effective delivery of instruction;

Mopalambo sa kahanas pagtudlo pinaagi sa panuki-duki ug para sa mapuslanong pagsabwag sa kinaadman;

4. To educate prospective secondary teacher with intellectual skills and industrial trade competence equipped with relevant personal, social, civic, moral and spiritual values;

Mo-edukar sa mga mahimong magtutudlo sa sekundarya nga naghupot sa kahanas sa patogayon ug industriya nga dunay tukmang paghatag ug bili sa iyang pagkatawo, sa katilingban, moral ug ispirituhanon nga kabililhon;

5. To train competent and qualified secondary teachers with skills to handle specific subject areas such as Technology and Livelihood Education, and their basic subject areas such as English, Filipino, Math and Science;

Mobansay sa mga batid nga magtutudlo sa sekundarya diha sa mga dapit sa Teknolohiya ug Edukasyon, sa Edukasyon sa English, Filipino, Math ug Science;

6. To develop personal, social and work/spatial skills especially interpersonal skills, emphaty with other cultures, and technological vocational efficiency useful in daily life.

Mag-alima ug katakus personal, katilingbanon, panarbaho, labi na sa pakigsandurot sa isigkatawo; pakig-ambahan sa ubang kultura, ug kahibalo sa teknolohiya ug uban pang pangamot nga magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.

GOALS and OBJECTIVES of BSIE

GOALS OF THE COLLEGE OF ENGINEERING

1. Provide quality engineering education and technical skills training attuned to the changing needs of the industry. 

Mohatag og kalidad nga pang-enhenyerong edukasyon ug teknikong abilidad nga mabansay aron mahiangay sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa industriya.

2.Train and develop students to be the future leaders of the society imbued with a sense of social responsibility and environmental consciousness.

Magbansay ug mag-umol sa mga estudyante para mamahimong mga lider sa katawhan ugma damlag nga puno sa kaalam sa kaakuhan sa katilingban ug pagpakabana sa atong kalikupan.

3. Produce globally competent engineering graduates.

Pagpagradwar og mga enhenyero nga may katakus nga ika-ambas sa kalibutan

4. Produce technology-related researches and innovations for the benefit of the society.

Paghimo og panukiduki nga may kalambigitan sa teknolohiya, ug inobasyon para sa kaayohan sa katawhan.

5. Provide training and technical know-how to communities for their empowerment, increase livability and sustainability. 

Paghatag og pagbansay-bansay ug teknikong kaalam ug pangamot ngadto sa komunidad para sa igong gahum, pagdugang ug pagkamapadayunon sa panginabuhian.

OBJECTIVE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING


To prepare students for a professional Industrial Engineering career including a leading role in the design, improvement and installation of integrated systems of people, materials, information , equipment, and energy. Graduates of the program must have specialized knowledge and skills in the mathematical, physical, and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems.

Pag-andam sa mga tinun-an nga mamahimong propesyonal sa Industrial Engineering lakip ang pag-pangulo sa pag-desenyo, pag-lambo sa sistema sa pag-gamit sa mga tawo o mga trabahante, mga butang o gamit, inpormasyon, kagamitan o mga makina ug enerhiya. Ang mga gradwado sa maong programa kinahanglan naay igong kaalam ug kahibalo sa matematika, pisikal, ug sosyal na syensya uban sa mga prinsipyo ug mga pamaagi sa enhenyerong pag-analisa ug desenyo para matumbok, mahibaw-an ug makuha ang mga resulta gikan niining maong sistema.

GOALS and OBJECTIVES GRADUATE SCHOOL

GOALS OF THE GRADUATE SCHOOL

1. Provide complementation and continuity of the undergraduate programs.

Pagpahigayon ug usa ka maluntarong programa sa nakatapos na sa ilang pagtuon sa Kolehiyo.

2. Cater to the needs of the technology and value-oriented leaders who are and would be occupying managerial positions in basic and higher educational institutions, technical-vocational institutions, industry agriculture, fishery and related sectors. 

Motubag sa panginahanglanong teknolohiya ug sa mabuot ug banggiitang liderato sa kumonidad nga naghupot sa labawng pangatungdanan sa hamubo ug hataas nga edukasyon sa teknolohiya, agrikultura, pagpangisda ug uban pang angayng ipalambo sa panginabuhing katilingbanon.

3. Contribute to the attainment of regional and national goals through research based technologies towards quality life. 

Mopalambo sa katumanan sa panginandahay sa rehiyon ug sa nasud pinaagi sa makugihong pag-usisa sa kabag-uhan sa teknolohiya alang sa kalambo-an ug bililhong panginabuhi.

4. Accelerate high level professionalism and globally competitive technology culture. 

Pagpakuyanap sa mga utukang gradwado aron sa pagsugakod sa nagkalain-laing panginabuhi sa tibuok kalibutan.


OBJECTIVE OF THE GRADUATE SCHOOL

Equip educational leaders with skills in management, supervision of instruction, planning, research, and community development.

Mosangkap sa mga liderato sa edukasyon og katakus-sa-pagdumala, pagdumala sa instruksyon, pagplano, panukiduki, ug pagpalambo sa komunidad.